چهار شنبه 25 تیر 1399
جزئیات خبر
1398/02/11 - اطلاعیه اتاق اصناف تهران مبنی بر کسر مالیات سال 98
اطلاعیه اتاق اصناف تهران مبنی بر کسر مالیات سال 98 برابر ماده 172 مالیاتهای مستقیم درخصوص کمکهای نقدی به حادثه دیدگان سیل که تصویر نامه و ضمائم آن به پیوست تقدیم میگردد.


میدان هفت تیر - میدان بهار شیراز
ضلع شمال شرقی میدان - شماره 141
صندوق پستی : 193-15745
021-88865286
©2019 Tehran Hoteling, All Right Reserved