دو شنبه 25 آذر 1398
جزئیات خبر
1398/01/27 - پرداخت یک ماه حقوق بعنوان مزایای پایان کار
براساس بخشنامه اتاق اصناف تهران به شماره 1148550/ب م مورخ 97/12/28 در اجرای ماده 14 قانون کار مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص کارگران و پرسنل قراردادی در صورت خاتمه قرارداد یکسال یا بیشتر به کار اشتغال داشته اند، برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق بعنوان مزایای پایان کار به پرداخت خواهد شد و در خصوص پرسنل دارای سابقه نسبت به ذخیره حق سنوات آنان برابر مقررات اقدام لازم بعمل آورده خواهد شد.


میدان هفت تیر - میدان بهار شیراز
ضلع شمال شرقی میدان - شماره 141
صندوق پستی : 193-15745
021-88865286
©2019 Tehran Hoteling, All Right Reserved