جمعه 28 دی 1397
اعضای هیئت مدیره تعاونی
علی اصغر رحمانی
عضو هیئت مدیره تعاونی
حمید بوداغ زاده
عضو هیئت مدیره تعاونی
احمد نورنیا
عضو هیئت مدیره تعاونی
حمید طاهری زاد
عضو هیئت مدیره تعاونی
یونس یحیی
عضو هیئت مدیره تعاونی
کمال پنهانی
مدیر عامل
شهرام پورعزیز
بازرس
میدان هفت تیر - میدان بهار شیراز
ضلع شمال شرقی میدان - شماره 141
صندوق پستی : 193-15745
021-88865286
©2018 Tehran Hoteling, All Right Reserved