چهار شنبه 26 مرداد 1401
اعضای هیئت مدیره تعاونی
شهرام پورعزیز
بازرس اصلی
کمال پنهانی
مدیر عامل تعاونی
یونس یحیی
عضو هیئت مدیره تعاونی
حمید بوداغ زاده
عضوی هیئت مدیره تعاونی
علی اصغر رحمانی
منشی هیئت مدیره تعاونی
حمید طاهری زاد
نائب رئیس هیئت مدیره تعاونی
احمد نورنیا
رئیس هیئت مدیره تعاونی
میدان هفت تیر - میدان بهار شیراز
ضلع شمال شرقی میدان - شماره 141
صندوق پستی : 1579617714
021-88865286
©2019 Tehran Hoteling, All Right Reserved