شنبه 29 تیر 1398
جزئیات خبر
1397/08/26 - ضوابط حمایت از مصرف کننده
نظر به بخشنامه مورخ 97/08/20 به شماره 33/61887 اتاق اصناف ضروری است با توجه به ماده 5 قانون حمایت از مصرف کننده و ماده 15 و 16 و ماده 6 قانون تعزیرات خواهشمند است نسبت به درج نرخ خدمات واحد با الصاق در مکان مناسب که قابل رویت کامل می باشد اقدام فرمائید.


میدان هفت تیر - میدان بهار شیراز
ضلع شمال شرقی میدان - شماره 141
صندوق پستی : 193-15745
021-88865286
©2019 Tehran Hoteling, All Right Reserved