دو شنبه 25 تیر 1403
اعضای هیئت مدیره تعاونی
احمد نورنیا
رئیس هیئت مدیره
کمال پنهانی
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
ناصر محمودی
منشی و عضو هیئت مدیره
حمید بوداغ زاده
عضو هیئت مدیره
جهانگیر جهانمهر
عضو هیئت مدیره
میدان هفت تیر - میدان بهار شیراز
ضلع شمال شرقی میدان - شماره 141
صندوق پستی : 1579617714
021-88865286
©2019 Tehran Hoteling, All Right Reserved